Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00        Telefon: +48 600 504 518      biuro@dotwierdzy.pl

Jesteś tutaj: Zamów bilet

Zamów bilet miesięczny

Trasa

Godzina odjazdu *

Godzina powrotu *

Imię i nazwisko *

Adres zamieszkania *

Adres e-mail *

Powtórz adres e-mail *

Nr legitymacji/dokumentu uprawniającego do zniżki *

Rodzaj ulgi

Akceptacja warunków

 1. Wniosek należy złożyć od 20-go do 26 dnia miesiąca poprzedzającego chęć zakupu biletu. Przykład (chcąc zakupić bilet na miesiąc maj, wniosek należy złożyć między 20, a 26 dniem kwietnia). Wnioski złożone po tym terminie będą anulowane automatycznie.
 2. Ze względu na dostępny tabor, ilość biletów miesięcznych jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Przesłane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu wydania biletu, nie będą przekazywane innym podmiotom ani nie będą przechowywane.
 4. Bilety miesięczne imienne sprzedawane są wyłącznie z ważnością na okres jednego miesiąca kalendarzowego (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca).
 5. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i powinien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.
 6. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma bezwzględne pierwszeństwo do przejazdu w kursie wyznaczonym na bilecie miesięcznym.
 7. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów innymi kursami wykonywanymi przez przewoźnika, na którego kurs został wykupiony bilet miesięczny imienny jeżeli w autobusie są wolne miejsca.
 8. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów tylko w relacji określonej na bilecie miesięcznym.
 9. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów we wszystkie dni danego miesiąca kalendarzowego (dni robocze od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i dni świąteczne) dotyczy to również biletów miesięcznych imiennych szkolnych.
 10. Przy wsiadaniu do autobusu podróżny ma obowiązek bez wezwania okazać bilet wraz z dokumentem potwierdzającym jego ważność kierowcy. Ponadto podróżny ma obowiązek okazywać bilet na każde wezwanie kierowcy oraz osób kontrolujących.
 11. Pasażer chcący wykupić bilet miesięczny imienny po raz pierwszy zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia wniosku, przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego pasażer musi okazać dokument uprawniający do korzystania z ulgi. Przy zakupie kolejnych biletów pasażer ma obowiązek okazać otrzymany od przewoźnika identyfikator.
 12. W celu zakupu biletu miesięcznego imiennego szkolnego na miesiące lipiec i sierpień, a w przypadku studentów również wrzesień należy dostarczyć zaświadczenie o odbywaniu praktyki wystawione przez szkołę lub uczelnię (w zaświadczeniu musi być ściśle określona miejscowość, w której uczeń lub student odbywać będzie praktykę)
 13. Zakupiony bilet miesięczny nie podlega zwrotom.

Z powyższymi informacjami zapoznałem się i przyjmuję je do wiadomości, co potwierdzam.